square facebook 512   Twitter bird logo 2012.svg  instagrame   linkedin icon  Google plus  YouTube icon full color  skype 

 +90 232 462 67 62 -info@ensiatr.com


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ensiatr1/public_html/templates/gk_shop_and_buy/html/com_content/article/default.php on line 13

Başkanımızın Mesajı

HV AA 2

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Enerji sektörü ülkemizin en dinamik sektörlerinin başında gelmekte; Türk ekonomisinin her yıl artan enerji talebine paralel olarak özel sektör yatırımları için bir cazibe merkezi olma işlevini sürdürmektedir. Bu noktada 3 önemli gerçek bulunmaktadır.

Cari açıkta enerji ve enerji ham maddesi ithalatının 2015 yılındaki %88’lik, 2016 ilk altı ayındaki %89’luk payı ile enerjide olan dışa bağımlılığımız sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi ve güçlü bir ülke ekonomisinin inşa edilmesi hedefinin önünde büyük engel oluşturmaktadır. TEPAV tarafından yayınlanan Enerji Politikaları ve Yatırımlar Üzerine Etkisi Raporu’nda belirtildiği üzere; sanayi üretiminde yaşanan katma değer sorunu, enerji dışı hesaplarda bu açığı kapatacak kadar cari fazla yaratılmasına engel olmaktadır. Hem sürdürülebilir enerji politikaları, hem cari açık ile mücadele hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için yenilenebilir enerjinin önemli fırsatlar sunduğuna işaret edilmektedir.

Son 10 yılda yapılan yoğun yatırımlar sonucunda, Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 2005 yılında 25.174 MW seviyesinden, 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla 77.037 MW seviyesine ulaşmıştır. Keza 2011 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 1.511 MW iken, bugün 6.294 MW’a ulaşmış durumdadır. 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının hacmi, bir önceki yıla göre %46 artarak 1.9 Milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından 2012-2014 yılları arasında enerji santrali yatırımları için verilen yatırım teşvikleri incelendiğinde, söz konusu santraller için ithal edilen makine/ teçhizatın oranının ortalama %71,04 olduğu görülmektedir. Bu enerjide teknoloji yönüyle de dışa bağımlı olduğumuzun önemli bir göstergesidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın,Cumhuriyetimizin 100. Yılı için belirlediği “2023 Vizyonu”nda, ülkemizin kurulu gücünün 100.000 MW’a ulaşması ve bu gücün en az yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedeflenmektedir. 30.000 MW’lık yenilenebilir enerji kaynağının ise 20.000 MW’lık bölümünün rüzgâr, 5.000 MW’lık bölümünün ise güneş enerjisi kaynaklı olması öngörülmektedir. Bu hedefler, rüzgâr enerjisinde bugünkü kurulu gücün (5.072 MW) yaklaşık dört kat, güneş enerjisinde ise bugünkü kurulu gücün (562 MW) yaklaşık 10 kat artması demektir. Sanayici gözüyle bunun anlamı, önümüzdeki 7 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir yenilenebilir enerji ekipman pazarı anlamına gelmektedir.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) bu verilerden hareketle; sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli sektörleri arasında başı çeken “yenilenebilir enerji”de Türk sanayisinin gelişmesi, sanayici bakış açısı ile “kümelenme çalışmalarının yürütülmesi”, proje bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisi’nde Üretim” misyonu ile 27 Temmuz 2016 tarihinde kurulmuştur.

“Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak"vizyonuyla 18 kurucu üye ile birlikte yola çıkan ENSİA; bölgemizde yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar,komponent ve hammaddelerinin üretiminde “Türkiye’nin enerji cihazları üretim ve dağıtım üssü olması” misyonuna katkı koymayı hedeflemektedir.
ENSİA;Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile başlatılan “Yenilenebilir Enerji KümelenmeÇalışmaları”nı da yürütmeyi amaçlamaktadır.

Yenilenebilir enerjiye artan ilginin beraberinde getirdiği sorunlara kurumsal yapısı ile katkı koymak amacıyla kurulan ENSİA’nın Yönetim Kurulu’nda, yenilenebilir enerjinin her bir alt sektörün temsil edilmesine imkân yaratılmış ve yenilenebilir enerji sektörüne bütünsel bir bakış açısı kazandırılmıştır.

Bizler ENSİA Yönetimi olarak; yan sanayici ve tedarikçi üyelerimizin bu kurumsal çatı altında toplanmaları,tanışmaları, firma bazında yaptıkları işlerde karşılıklı sinerji yaratarak işbirliklerini arttırmaları ve ortak projeler üretmeleri için çalışacağız.

Yönetimimiz, enerji sektöründe yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla “YENİLENEBİLİR ENERJİ YAN SANAYİ GÜNLERİ”nin her yıl düzenlenmesi, sektörün Ar-Ge altyapısını oluşturmak için “ENERJİ AR-GE MERKEZİ” kurulması, ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi amacıyla “ENERJİ TEKNİK OKULU”ile“ENERJİ AKADEMİSİ”nin hayata geçirilmesini bir misyon olarak benimsemiş ve planlama çalışmalarını başlatmıştır.

Yenilenebilir enerji projelerinde kullanılan tüm ekipman, malzeme ve komponentlerin (alt segmentleri ile birlikte) üretiminin desteklenmesi için teşvik mekanizmalarının sunulması amacıyla ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşlarla işbirliği anlayışı içinde çalışmaktayız.

İzmir merkezli olan derneğimiz; rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi başta olmak yenilenebilir kaynaklarında bölgemizin daha çok söz sahibi olmasını, yapılan ve planlanan yatırımlarda Türk sanayicilerinin katkılarının artırılmasını “stratejik vizyon hedefi” olarak belirlemiştir.

Bölgemizde enerji sektöründe yapılacak yerli ve yabancı tüm yatırımlar için referans noktası olmayı amaçlayan ENSİA, paydaşlık ruhu ve ortak değer yaratma anlayışı içinde üyelerinin sorunlarını ve beklentilerini kamu otoriteleri başta olmak üzere ilgili tüm kişi ve kuruluşlara aktaracak, takipçisi olacaktır.

İzmir yenilenebilir enerji konusunda şu anda ülkemizde pek çok şehre göre bir adım öndedir. Bugüne kadar oluşturduğumuz altyapıyla, vizyonla, yenilenebilir enerji ihtisas OSB’yle, kurduğumuz kümeyle, sunulan hibelerle, kooperatif çalışmalarımızla mukayeseli bir üstünlüğümüz var. Bu üstünlüğümüzü İzmir’deki tüm ilgili paydaşlarla birlikte sahiplenip, vakit kaybetmeden yenilenebilir enerjiyi İzmir için bir kaldıraç olarak kullanmalıyız.

İzmir başta olmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji alanında uzmanlık merkezi haline getirmeliyiz. Bu durum ülkemiz için de bir avantaj olacaktır. İzmir’in dünyadaki tüm şehirlerle rekabet eden bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirebilirsek, ülkemizdeki tüm diğer şehirleri de bu alanda daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır.

ENSİA, üretim ve sanayi odaklı politikaları üretmek ve onları hayata geçirmek için doğru vizyona ve yeterli cesarete sahiptir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlarımızıderneğimize güç vermeye, ortak projelerin birer paydaşı olarak ülkemizin gelecek inşasına katkı koymaya, çocuklarımıza daha yaşanabilir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya davet ediyoruz…


Saygılarımızla,

 Hüseyin VATANSEVER
  Makine Yüksek Mühendisi
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı